SZKOŁA LETNIA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY PK 2022
ARCHITEKTURA JAKO DOŚWIADCZENIE PRZESTRZENI
Krowodrza Forum

Termin: 01-10.07.2022
Termin zgłoszeń – 10.06.2022
Data ogłoszenia listy uczestników – 13.06.2022

Miejsce: Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

www.cracowsummerarchitecture.pk.edu.pl
cracowsummerarchitecture@pk.edu.pl

regulamin szkoły letniej

 

Informujemy, że na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej
zainicjowano tegoroczną edycje Szkoły Letniej WA PK 2022. Głównym
założeniem Szkoły Letniej jest wsparcie formuły dydaktyczno-naukowej
Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej bazującego na dorobku
poszczególnych jednostek wydziałowych wraz z praktycznymi i teoretycznymi
dokonaniami jej pracowników. Profil Szkoły Letniej ma być odpowiedzią na
zapotrzebowanie rynku biur architektonicznych w Polsce oraz ich oczekiwań
w stosunku do jakości dydaktyki na WA PK. Celem powstania Szkoły Letniej
WA PK jest także pogłębienie i kontynuacja wieloletnich kontaktów
pracowników WA PK z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi oraz
podtrzymanie współpracy z ich wykładowcami.
Zajęcia w ramach Szkół Letnich są rozszerzeniem dydaktyki prowadzonej na
krajowych oraz zagranicznych Wydziałach Architektury. Podstawową formułą
zajęć jest myślenie o problemach współczesnej architektury i urbanistyki,
a także  rozumienie i interpretacja budulca architektury. W warsztatowym
systemie edukacji Szkół Letnich przewiduje się wsparcie realizacji
programu wykładami i prezentacjami profesorów z ośrodków akademickich
polskich i zagranicznych, doświadczonych architektów, przedstawicieli
branżowych, technologów itd.
Tematem wszystkich edycji Szkół Letnich WA PK jest hasło Architektura jako
doświadczenie przestrzeni.
Tegorocznym tematem warsztatów jest Krowodrza Forum w Krakowie.CRACOW  INTERNATIONAL  SUMMER  SCHOOL   2022
ARCHITECTURE   AS   AN   EXPERIENCE  OF  SPACE
Krowodrza Forum

Date: 01-10.07.2022
Deadline for applications - 10.06.2022
Date of announcement of the list of participants - 13.06.2022

Place: Faculty of Architecture of the Cracow University of Technology
www.cracowsummerarchitecture.pk.edu.pl
cracowsummerarchitecture@pk.edu.pl

summer school regulations


The Faculty of Architecture of the Cracow University of Technology
initiated the activity of the WA PK Summer School 2022. The main purpose
of Summer School is to support the formula based on the achievements and
the strategy of the Faculty of Architecture of the Cracow University of
Technology, in compliance with the contribution of the individual
faculties together with the practical and theoretical output of its
employees. The profile of the Summer School is a response to the demand of
the Polish architectural market and its expectations regarding the quality
of teaching at the Faculty of Architecture of the Cracow University of
Technology. The purpose of establishing Summer School is also to deepen
and continue the long-standing relations of our staff with domestic and
foreign academic centers and to maintain cooperation with their lecturers.
Direct effect of education at Summer School shall be regarded as the
design work which ends with a presentation (an exhibition) and an
accompanying certificate of course completion. Results of the education
include as well deepened knowledge about the profession of an architect,
knowledge gained through a contact with architectural practice, site
visits, and acquaintance with the work in architectural offices.
Summer School classes are an extension of courses conducted at national
and foreign faculties of architecture. The basic formula of the summer
course is thinking about the problems of contemporary architecture and
urban planning, as well as understanding and interpreting the matter of
architecture. The workshop educational system of Summer School provides
support for the program's implementation by lectures and presentations of
professors from Polish and foreign academic centers, experienced
architects, industry representatives, and technologists.
The theme of all editions of WA PK Summer Schools is the slogan
Architecture as a space experience. This year's theme of the workshop is
Krowodrza Forum in Cracow.